Fattigdom

Norges ledelse vedkjenner seg ikke norsk fattigdom.

Hvem er fattig?

På regjeringsnivå er det satt instruks om å benytte uttrykket barn i varig lavinntekts- familier som omtale.

Tidligere barnefattigdom.

Med ett fattig barn er det minst en voksen, så tilstanden er uavhengig av alder.

Norges strategi

Norge har ingen klar strategi eller dybde kjennskap til Norges fattigdom.

Det ytes aktivitetstilskudd, barnetrygd mm, men helheten mangler.

Når fattigdom blir ett tema så vinkles det opp til bistandsarbeid i u-land. Hva Norge gjør og kan gjøre via bistandsmidler.

Fattigdomsgrense

Norge har en medianinntekt i teori, mens EU har, NOK 240 000+ pr år som fattigdomsgrense.

Jurister med vergemålserfaring sier at NOK 152 000 er vanlig, og maks NOK 212 000 i Norge.

En betydelig forskjell i Europas like levevilkårs forhold.

Uklare tall for Norge

Tallet 98 000 barn i barnefattigdom, utgjør 196 000 fattige personer.

Andre kilde hevder 600 000 personer.

Fattigdom er kommunenes ansvar og håndteres med økonomisk støtte. Kommune regnskapet viser 50 000 personer som er 100% fattig.

Fødested har ingen betydning.

Lek med Tall viser at Norges fattigdom lett fjernes med stor betydning.

Fattigdomsmodellen

Laget av NORLissie er en ny løsning, tech og økonomisk samfunnsmodell.

Modellen har en 6-24 måneders innføringstid – land for land.

Norge er ønsket som pilot land, med #R3 som knutepunkt og beskytter.

Å fjerne fattigdom gir ett direkte bidrag til FNs bærekraftsmål for fattigdom, med direkte bonus til kvinner, fred, sikkerhet, hav, miljø og matbidrag.

Info

NORLissie sitt arbeid med bære kraftsmål kombineres med hav, mat og klima der det er naturlig.

Å arbeide med fattigdom er ikke ett krav som følger alle oppdrag/konsepter, men må aksepteres.

Europarådet og andre konsultasjoner vil selvfølgelig bli tatt med i arbeidet.

Likte du artikkelen?

? Røbekk AS ? Vipps 86573